PREVÁDZKOVATEĽ:

Preliezky Trubíni s.r.o. je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
E-mail: info@preliezka.sk

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: info@preliezka.sk

 

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je najmä komerčná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikáciu ako je e-mail alebo vyplnený a odoslaný formulár na našej webovej stránke. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely uzatvorenia samotnej objednávky, dodanie tovaru, vedenia účtovníctva či vybavovania reklamácií.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAVAME?

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov na našich webstránkach, prípadne registráciou alebo keď sa prihlasujete na odber e-mailov / newsletterov. Údaje, ktoré spracovávame:

 

 

AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, napr.:

 

V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť.

 

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb.Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracovaní a dodaní objednávky poskytnuté aj poštovej, kuriérskej či prepravnej spoločnosti.

 

AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame a informácie o účele ich spracúvania, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov.

Máte právo na vymazanie, prenos a na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

Máte právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A ICH OPRAVU

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uchovávame osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.